من پا به پا قدم می زنم در اتاقی که نور ندارد

روشنایی ندارد امید .هوا .حوصله ندارد

 


دسته ها : در هم
جمعه بیست و دوم 6 1387
X